Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności strony internetowej www.epagreen.pl administrowanej przez EPA Green Sp. z o.o.

§ 1

1. Użyte w niniejszej Polityce prywatności wyrażenia oznaczają:

1) Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.epagreen.pl;

2) Administrator – EPA Green Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000668671, NIP: 8943097589, REGON: 366596207, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł;

3) Użytkownik – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis;

4) Spotkanie – bezpośrednia rozmowa przedstawicieli Administratora z Użytkownikiem przeprowadzona w miejscu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej lub w innym uzgodnionym miejscu w ramach prowadzonego przez Administratora procesu rekrutacyjnego;

5) Pliki cookies (inaczej HTTP Cookie lub Ciasteczka) – dane tekstowe niewielkich rozmiarów gromadzone w formie plików zapisywanych na Urządzeniu Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu wykorzystywane m.in. do utrzymywania sesji lub zapamiętywania innych danych na Urządzeniu Użytkownika ułatwiające korzystanie z Serwisu.

2. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w celu:

1) prezentowania informacji dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej;

2) kontaktu Administratora z Użytkownikiem;

3) prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym zorganizowania i przeprowadzenia Spotkania.

§ 2

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

2. W trosce o bezpieczeństwo danych powierzonych za pośrednictwem Serwisu, Administrator dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie przez niego danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny, zapewniający ochronę prywatności Użytkownika.

§ 3

1. W zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji, Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika przekazane przez Użytkownika i umieszczone w załączonym przez niego CV oraz w ramach procesu aplikowania na dane stanowisko przy wykorzystaniu Serwisu, w tym m.in.:

1) imię i nazwisko;

2) numer telefonu kontaktowego;

3) adres e-mail;

4) adres korespondencyjny;

5) historia zatrudnienia;

6) informacje dotyczące wykształcenia;

7) informacje dotyczące stanowiska pracy;

8) pozostałe informacje udostępnione przez Użytkownika w nadesłanym przez niego CV (w szczególności opisu wykonywanych obowiązków służbowych, informacji na temat posiadanych umiejętności, zainteresowań, czy też znajomości języków obcych);

9) klauzula w sprawie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

2. Podanie przez Użytkownika danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, jest niezbędne w celu prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym zorganizowania i przeprowadzenia Spotkania.

3. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji następuje za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w Serwisie.

4. Nieprzekazanie jakichkolwiek danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) - 5) powyżej, może skutkować nieuwzględnieniem Użytkownika w procesie rekrutacji.

5. Przekazanie wszystkich danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie gwarantuje udziału Użytkownika w procesie rekrutacji.

6. Użytkownik dobrowolnie podaje dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, po uprzednim wyrażeniu na to zgody oraz akceptacji niniejszej polityki prywatności.

7. Zorganizowanie Spotkania następuje nieodpłatnie.

8. Użytkownik może odwołać Spotkanie w każdej chwili. W takim wypadku odwołanie Spotkania jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji.

9. Użytkownik może odwołać Spotkanie przekazując przedstawicielowi Administratora odpowiedzialnemu za proces rekrutacji stosowną informację telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

10. Administrator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika osobom trzecim z wyjątkiem pracowników Administratora w zakresie w jakim jest to niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i organom wymiaru sprawiedliwości lub innym podmiotom na podstawie odrębnych przepisów.

11. Administrator nie przetwarza danych osobowych Użytkowania w przypadku prezentowania informacji dotyczących prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.

12. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowania w przypadku kontaktu Administratora z Użytkownikiem w zakresie w jakim dane te zostały udostępnione mu przez Użytkownika.

§ 4

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z zasadami współżycia społecznego oraz z poszanowaniem praw autorskich udostępnianych mu treści.

2. Użytkownik nie może dostarczać Administratorowi treści o charakterze bezprawnym.

3. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia praw autorskich treści udostępnionych Użytkownikowi przez Administratora, ponosi on odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę.

§ 5

1. Administrator zbiera i przetwarza za pośrednictwem Serwisu informacje dotyczące zawartych w tzw. plikach cookies, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 5) niniejszej Polityki prywatności.

2. Szczegółowy zakres przetwarzania plików cookies określa Polityka plików Cookies

§ 6

1. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści udostępnionych przez siebie danych oraz prawo ich sprostowania, żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

2. Administrator przechowuje CV oraz inne dokumenty zawierające dane osobowe Użytkownika przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko oraz w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkownika.

3. Przechowywanie danych osobowych Użytkownika na poczet przyszłych procesów rekrutacyjnych wymaga wyraźnej zgody Użytkownika na tego rodzaju działanie wyrażonej w klauzuli, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 9) niniejszej Polityki prywatności.

§ 7

1. Użytkownik ma prawo złożenia reklamacji w związku z technicznymi aspektami funkcjonowania Serwisu.

2. Reklamacja powinna zawierać krótki opis problemu oraz dokładny czas jego wystąpienia.

3. Reklamacje należy przesłać za pośrednictwem poczty e-mail na adres: inspektor@epagreen.pl w terminie 7 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości.

4. Administrator zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji Użytkownika co najmniej w ciągu 30 dni od dnia jej otrzymania oraz do poinformowania Użytkownika o jej wynikach na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji.

5. Administrator nie rozpatruje reklamacji, w przypadku, w którym została ona wniesiona po terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 2 powyżej lub została ponownie zgłoszona w sprawie już rozpatrzonej przez Administratora.

§ 8

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszej polityce prywatności Serwisu, ze względu na konieczność jej dostosowania do rozwoju technologii internetowej, zmian prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwoju samego Serwisu. Administrator jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika o wszelkich zmianach w sposób widoczny i zrozumiały.

Polityka EPA Green Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu dotycząca plików Cookies zwana w skrócie Polityką Cookies

§ 1 Postanowienia ogólne. Definicje

 1. Niniejsza Polityka spółki EPA Green Sp. z o.o. dotycząca plików Cookies określa zasady korzystania przez witryny Administratora z Plików Cookies.
 2. O ile mowa jest w niniejszej Polityce Cookies o następujących sformułowaniach należy przez nie rozumieć odpowiednio:
 1. Administrator – spółka EPA Green Sp. z o.o., adres: ul. Aleksandra Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław (KRS: 0000668671), świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w Urządzeniach Użytkownika;
 2. Polityka Cookies ­ - niniejszy dokument polityki dotyczącej plików Cookies;
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu;
 4. Urządzenie - elektroniczne urządzenie (np. telefon, komputer, tablet) wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu;
 5. Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie niewielkich plików zapisywanych na Urządzeniu Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu;
 6. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.epagreen.pl;
 7. Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
 1. Serwis (witryna www.epagreen.pl) mogą wykorzystywać pliki Cookies, które służą m.in. do identyfikacji sesji Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
 2. Cookies zapewniają prawidłowe działanie i możliwość korzystania z Serwisu.

§ 2 Cel wykorzystywania plików cookies

Pliki Cookies wykorzystywane są w następujących celach:

 1. Zapisywanie preferencji Użytkownika - dostosowanie zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika;
 2. Optymalizacja korzystania ze stron internetowych Serwisu poprzez m.in. możliwość rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiedniego wyświetlania Serwisu, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb Użytkownika;
 3. Statystyki i usprawnianie - tworzenie i przetwarzanie danych statystycznych (np. statystyki odwiedzin, statystyki urządzeń, statystyki zachowań), które umożliwiają ulepszanie struktury i zawartości Serwisu w oparciu o sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników;
 4. Sesja - utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła (jeżeli dotyczy);
 5. Marketing i reklama - w celach marketingowych oraz oferowania reklam Użytkownikom;
 6. Usługi społecznościowe - Administrator oraz serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookies do wsparcia usług społecznościowych

§ 3 Rodzaje Cookies

W Serwisie (witryna www.epagreen.pl) mogą być używane następujące rodzaje plików Cookies:

 1. Cookies sesyjne (session cookies) - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia - po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika;
 2. Cookies trwałe (persistent cookies) - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji Urządzenia;
 3. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu;
 4. Cookies „niezbędne” - pliki umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 5. Cookies „bezpieczeństwa” - pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 6. Cookies „wydajnościowe” - pliki umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 7. Cookies „funkcjonalne” - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 8. Cookies reklamowe - pliki umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań i potrzeb.

§ 4 Serwisy zewnętrzne

Administrator w ramach Serwisu współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:

 1. Google Analytics;
 2. Google MyBussines;

§ 5 Ustawienia i zarządzanie plikami Cookies

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.
 2. Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej.
 3. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 4. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione m.in. w celu blokady automatycznej obsługi plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informowania o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu.
 5. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
 6. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.
 7. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez Serwis.

§ 6 Postanowienia końcowe

W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Cookies Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany po odwiedzeniu Witryny.